Przejdź do głównej zawartości

Ograniczenie a pozbawienie władzy rodzicielskiej


Polski Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie zawiera legalnej definicji władzy rodzicielskiej. Zakres władzy rodzicielskiej został ujęty w art. 95 k.r.o. zgodnie z którym § 1.Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw.  § 2. Dziecko pozostające pod władzą rodzicielską winno rodzicom posłuszeństwo, a w sprawach, w których może samodzielnie podejmować decyzje i składać oświadczenia woli, powinno wysłuchać opinii i zaleceń rodziców formułowanych dla jego dobra.  § 3. Władza rodzicielska powinna być wykonywana tak, jak tego wymaga dobro dziecka i interes społeczny. § 4. Rodzice przed powzięciem decyzji w ważniejszych sprawach dotyczących osoby lub majątku dziecka powinni je wysłuchać, jeżeli rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości dziecka na to pozwala, oraz uwzględnić w miarę możliwości jego rozsądne życzenia.
Wobec powyższego władza rodzicielska obejmuje pieczę nad osobą dziecka, zarząd majątkiem dziecka oraz reprezentowanie dziecka.

W razie zagrożenia dobra dziecka sąd opiekuńczy wydaje odpowiednie zarządzenie (art. 109 par. 1 k.r.o.), de facto tym samym ograniczając władzę rodzicielską rodziców (bądź jednego z rodziców). Przesłankami orzeczenia ograniczenia władzy rodzicielskiej są: zagrożenie dobra dziecka i nienależyte wykonywanie władzy rodzicielskiej. Przepis art. 109§2 k.r.o. zawiera katalog otwarty możliwych zarządzeń sądu opiekuńczego, np.: sąd opiekuńczy może zobowiązać rodziców oraz małoletniego do określonego postępowania, w szczególności do pracy z asystentem rodziny, realizowania innych form pracy z rodziną, skierować małoletniego do placówki wsparcia dziennego lub skierować rodziców do placówki albo specjalisty zajmujących się terapią rodzinną, poradnictwem lub świadczących rodzinie inną stosowną pomoc z jednoczesnym wskazaniem sposobu kontroli wykonania wydanych zarządzeń; określić, jakie czynności nie mogą być przez rodziców dokonywane bez zezwolenia sądu, albo poddać rodziców innym ograniczeniom, jakim podlega opiekun; poddać wykonywanie władzy rodzicielskiej stałemu nadzorowi kuratora sądowego; skierować małoletniego do organizacji lub instytucji powołanej do przygotowania zawodowego albo do innej placówki sprawującej częściową pieczę nad dziećmi; zarządzić umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo w instytucjonalnej pieczy zastępczej albo powierzyć tymczasowo pełnienie funkcji rodziny zastępczej małżonkom lub osobie, niespełniającym warunków dotyczących rodzin zastępczych, w zakresie niezbędnych szkoleń albo zarządzić umieszczenie małoletniego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej.
Jak również sąd opiekuńczy może także powierzyć zarząd majątkiem małoletniego ustanowionemu w tym celu kuratorowi.

Nierzadko ograniczenie władzy rodzicielskiej wydaje się być niewystarczającym środkiem ochrony dobra małoletniego. Stąd ustawodawca w art. 111 k.r.o. wprowadził instytucję pozbawienia władzy rodzicielskiej. W myśl art. 111 k.r.o. § 1.  Jeżeli władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka, sąd opiekuńczy pozbawi rodziców władzy rodzicielskiej. Pozbawienie władzy rodzicielskiej może być orzeczone także w stosunku do jednego z rodziców.
§  1a.  Sąd może pozbawić rodziców władzy rodzicielskiej, jeżeli mimo udzielonej pomocy nie ustały przyczyny zastosowania art. 109 § 2 pkt 5, a w szczególności gdy rodzice trwale nie interesują się dzieckiem.
Ustawodawca w art. 111 k.r.o. wskazał trzy przesłanki uzasadniające pozbawienie rodziców (bądź rodzica) władzy rodzicielskiej, a mianowicie: trwałą przeszkodę w wykonywaniu władzy rodzicielskiej, nadużycie władzy rodzicielskiej oraz zaniedbywanie w sposób rażący obowiązków względem dziecka. Co istotne, wystarczającym do pozbawienia rodziców (bądź rodzica) władzy rodzicielskiej jest zaistnienie jednej ze wskazanych przesłanek.

Chcesz wiedzieć więcej - zapraszam do kontaktu oraz odwiedzenia mojej strony internetowej: www.twarowski.pl

Adw. Łukasz Twarowski, Kancelaria Adwokacka w Białymstoku, ul. Lipowa 20 
lok. 10, tel. 694290153

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Czynsz za mieszkanie a wysokość alimentów

CZY KOSZTY ZAMIESZKIWANIA NALEŻĄ DO KOSZTÓW UTRZYMANIA MAŁOLETNIEGO WARUNKUJĄCYCH WYSOKOŚĆ ALIMENTÓW? Zgodnie z art. 135 §1  k.r.o .  zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeba małoletniego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Prawodawca nie wyróżnił katalogu  rodzaju  wydatków ponoszonych  na małoletniego  wchodzących w zakres usprawiedliwio nych  potrzeb  uprawionego do alimentacji . Niewątpliwe do  usprawiedliwionych potrzeb małoletniego należy zaliczyć koszty wyżywienia, edukacji, leczenia, zakupu odzieży i obuwia, jednak  czy w zakres  usprawiedliwionych potrzeb małoletniego należy wliczyć koszty zamieszkiwania małoletniego?  Kierując się stanowiskiem doktryny należy odpowiedzieć twierdząco na powyższe zapytanie. Przedstawiciele doktryny są zgodni,  że w pojęciu usprawiedliwionych potrzeb uprawionego mieszczą się  bieżące koszty zamieszkiwania i eksploatacji  mieszkania (uchwała SN z 10.05.1977 r., III CZP 26/77).  Niemi

Już rozwód czy jeszcze separacja?

Kiedy w małżeństwie przestaje się układać, dochodzi do coraz częstszych konfliktów, a małżonkowie nie potrafią się pojednać, zaczynają padać pytania: „ Rozwód?”, „ Może jednak separacja?”, „Co wybrać?”. Chcąc wyjaśnić na czym polega różnica pomiędzy rozwodem, a separacją i która instytucja będzie w naszym wypadku korzystniejsza,  musimy po krótce omówić istotę każdej z nich. W prawie polskim instytucje rozwodu jak i separacji zostały uregulowane w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Wyjaśniając pojęcie rozwodu, możemy stwierdzić iż jest to definitywne i ostateczne zakończenie związku małżeńskiego. Natomiast w przypadku separacji (nie mylić z separacją faktyczną – tj. nie orzeczoną przez Sąd) niektóre prawa oraz obowiązki wynikające z małżeństwa przestają obowiązywać, jednak należy pamiętać że węzeł małżeński istnieje nadal, a małżonkowie nie mogą zawrzeć nowego małżeństwa. Musimy pamiętać, że rozwód może nastąpić jedynie w przypadku gdy między małżonkami nastąpił zupełny i trwa