Przejdź do głównej zawartości

Posty

Czynsz za mieszkanie a wysokość alimentów

CZY KOSZTY ZAMIESZKIWANIA NALEŻĄ DO KOSZTÓW UTRZYMANIA MAŁOLETNIEGO WARUNKUJĄCYCH WYSOKOŚĆ ALIMENTÓW?
Zgodnie z art. 135 §1 k.r.o. zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeba małoletniego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.Prawodawca nie wyróżnił katalogu rodzaju wydatkówponoszonych na małoletniego wchodzących w zakresusprawiedliwionych potrzeb uprawionego do alimentacji. Niewątpliwe do usprawiedliwionych potrzeb małoletniegonależy zaliczyć koszty wyżywienia, edukacji, leczenia, zakupu odzieży i obuwia, jednak czy w zakres usprawiedliwionychpotrzeb małoletniego należy wliczyć koszty zamieszkiwania małoletniego?  Kierując się stanowiskiem doktryny należy odpowiedzieć twierdząco na powyższe zapytanie. Przedstawiciele doktryny są zgodni, że w pojęciu usprawiedliwionych potrzeb uprawionego mieszczą się bieżące koszty zamieszkiwania i eksploatacji mieszkania (uchwała SN z 10.05.1977 r., III CZP 26/77). Niemiej jednak należy mieć na uwadze, ż…
Najnowsze posty

Ograniczenie a pozbawienie władzy rodzicielskiej

Polski Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie zawiera legalnej definicji władzy rodzicielskiej. Zakres władzy rodzicielskiej został ujęty w art. 95 k.r.o. zgodnie z którym§ 1.Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw. § 2. Dziecko pozostające pod władzą rodzicielską winno rodzicom posłuszeństwo, a w sprawach, w których może samodzielnie podejmować decyzje i składać oświadczenia woli, powinno wysłuchać opinii i zaleceń rodziców formułowanych dla jego dobra. § 3. Władza rodzicielska powinna być wykonywana tak, jak tego wymaga dobro dziecka i interes społeczny. § 4. Rodzice przed powzięciem decyzji w ważniejszych sprawach dotyczących osoby lub majątku dziecka powinni je wysłuchać, jeżeli rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości dziecka na to pozwala, oraz uwzględnić w miarę możliwości jego rozsądne życzenia. Wobec powyższego władza rodzici…

Już rozwód czy jeszcze separacja?

Kiedy w małżeństwie przestaje się układać, dochodzi do coraz częstszych konfliktów, a małżonkowie nie potrafią się pojednać, zaczynają padać pytania: „ Rozwód?”, „ Może jednak separacja?”, „Co wybrać?”. Chcąc wyjaśnić na czym polega różnica pomiędzy rozwodem, a separacją i która instytucja będzie w naszym wypadku korzystniejsza,  musimy po krótce omówić istotę każdej z nich. W prawie polskim instytucje rozwodu jak i separacji zostały uregulowane w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Wyjaśniając pojęcie rozwodu, możemy stwierdzić iż jest to definitywne i ostateczne zakończenie związku małżeńskiego. Natomiast w przypadku separacji (nie mylić z separacją faktyczną – tj. nie orzeczoną przez Sąd) niektóre prawa oraz obowiązki wynikające z małżeństwa przestają obowiązywać, jednak należy pamiętać że węzeł małżeński istnieje nadal, a małżonkowie nie mogą zawrzeć nowego małżeństwa. Musimy pamiętać, że rozwód może nastąpić jedynie w przypadku gdy między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład