Przejdź do głównej zawartości

Już rozwód czy jeszcze separacja?


Kiedy w małżeństwie przestaje się układać, dochodzi do coraz częstszych konfliktów, a małżonkowie nie potrafią się pojednać, zaczynają padać pytania: „ Rozwód?”, „ Może jednak separacja?”, „Co wybrać?”. Chcąc wyjaśnić na czym polega różnica pomiędzy rozwodem, a separacją i która instytucja będzie w naszym wypadku korzystniejsza,  musimy po krótce omówić istotę każdej z nich.
W prawie polskim instytucje rozwodu jak i separacji zostały uregulowane w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Wyjaśniając pojęcie rozwodu, możemy stwierdzić iż jest to definitywne i ostateczne zakończenie związku małżeńskiego. Natomiast w przypadku separacji (nie mylić z separacją faktyczną – tj. nie orzeczoną przez Sąd) niektóre prawa oraz obowiązki wynikające z małżeństwa przestają obowiązywać, jednak należy pamiętać że węzeł małżeński istnieje nadal, a małżonkowie nie mogą zawrzeć nowego małżeństwa.
Musimy pamiętać, że rozwód może nastąpić jedynie w przypadku gdy między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego – w praktyce jest to stan, w którym pomiędzy małżonkami ustała więź fizyczna, gospodarcza a także uczuciowa, a sami małżonkowie nie widzą jakichkolwiek szans na powrót do wspólnego pożycia.  Natomiast dla orzeczenia separacji wystarczy, że pomiędzy małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia małżeńskiego i nie jest tu wymagana przesłanka „trwałości” takiego rozpadu.
Jeżeli chodzi o skutki orzeczenia przez Sąd separacji to są one, co do zasady takie same jak przy rozwodzie, m. in. powstaje między małżonkami rozdzielność majątkowa, istnieje możliwość dochodzenia alimentów a także zostaje wyłączona możliwość dziedziczenia między małżonkami. Co więcej Sąd orzekając o separacji, podobnie jak w przypadku orzekania rozwodu może rozstrzygnąć, a nawet powinien kwestie związane ze wspólnymi dziećmi, a mianowicie sprawowanie władzy rodzicielskiej, kontakty z dziećmi czy też zakres obowiązku alimentacyjnego.
Musimy natomiast pamiętać, że w odróżnieniu do rozwodu przy orzeczeniu separacji, nie ma jakiekolwiek możliwości zawarcia nowego małżeństwa. Ponadto małżonek będący w separacji nie może wrócić do swojego poprzedniego nazwiska. Natomiast w przypadku rozwodu, małżonek może w ciągu trzech miesięcy złożyć oświadczenie przed kierownikiem USC o powrocie do dotychczasowego nazwiska, sprzed zawarcia związku małżeńskiego.  Co bardzo ważne, mimo orzeczenia separacji ustawodawca nakłada na małżonków obowiązek wzajemnej pomocy w sytuacji gdy wymagają od nas tego względy słuszności. Tymczasem w sytuacji gdy Sąd orzeka rozwód wyżej wskazany obowiązek nie ciąży na „rozwiedzionych” małżonkach.
Należy zwrócić uwagę, że jeżeli zdarzy się taka sytuacja, w której jeden z małżonków żąda orzeczenia separacji, natomiast drugi wnosi o orzeczenie rozwodu, a Sąd stwierdzi iż zachodzą wszelkie przesłanki do orzeczenia rozwodu to orzeczony zostanie rozwód, a nie separacja.
Na koniec należy dodać, że na zgodne żądanie małżonków, Sąd zniesie orzeczoną wcześniej separację. Co ciekawe wraz ze zniesieniem separacji, nie wszystkie jej skutki ustają, niektóre mogą bowiem być utrzymane na mocy orzeczenia sądu, mianowicie znosząc separację Sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem.
Chcesz wiedzieć więcej - zapraszam do kontaktu oraz odwiedzenia mojej strony internetowej: www.twarowski.pl

Adw. Łukasz Twarowski, Kancelaria Adwokacka w Białymstoku, ul. Lipowa 20 lok. 10, tel. 694290153

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Czynsz za mieszkanie a wysokość alimentów

CZY KOSZTY ZAMIESZKIWANIA NALEŻĄ DO KOSZTÓW UTRZYMANIA MAŁOLETNIEGO WARUNKUJĄCYCH WYSOKOŚĆ ALIMENTÓW? Zgodnie z art. 135 §1  k.r.o .  zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeba małoletniego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Prawodawca nie wyróżnił katalogu  rodzaju  wydatków ponoszonych  na małoletniego  wchodzących w zakres usprawiedliwio nych  potrzeb  uprawionego do alimentacji . Niewątpliwe do  usprawiedliwionych potrzeb małoletniego należy zaliczyć koszty wyżywienia, edukacji, leczenia, zakupu odzieży i obuwia, jednak  czy w zakres  usprawiedliwionych potrzeb małoletniego należy wliczyć koszty zamieszkiwania małoletniego?  Kierując się stanowiskiem doktryny należy odpowiedzieć twierdząco na powyższe zapytanie. Przedstawiciele doktryny są zgodni,  że w pojęciu usprawiedliwionych potrzeb uprawionego mieszczą się  bieżące koszty zamieszkiwania i eksploatacji  mieszkania (uchwała SN z 10.05.1977 r., III CZP 26/77).  Niemi

Ograniczenie a pozbawienie władzy rodzicielskiej

Polski Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie zawiera legalnej definicji władzy rodzicielskiej. Zakres władzy rodzicielskiej został ujęty w art. 95 k.r.o. zgodnie z którym § 1.Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw.  § 2. Dziecko pozostające pod władzą rodzicielską winno rodzicom posłuszeństwo, a w sprawach, w których może samodzielnie podejmować decyzje i składać oświadczenia woli, powinno wysłuchać opinii i zaleceń rodziców formułowanych dla jego dobra.  § 3. Władza rodzicielska powinna być wykonywana tak, jak tego wymaga dobro dziecka i interes społeczny. § 4. Rodzice przed powzięciem decyzji w ważniejszych sprawach dotyczących osoby lub majątku dziecka powinni je wysłuchać, jeżeli rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości dziecka na to pozwala, oraz uwzględnić w miarę możliwości jego rozsądne życzenia. Wobec powyższego w